REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LINETTE.PL

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca - Sklep internetowy Linette.pl Aneta Skrouba z siedzibą w Białymstoku ul. Zyndrama Kościałkowskiego 4/ w Olsztynie ul. Armii Krajowej 7/68,

Tel. 502 522 907, e-mail: sklep@linette.pl, NIP: 542-261-74-64, Regon: 200029902

Firma wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną linette.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument)

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady dotyczące korzystania ze sklepu internetowego linette.pl oraz  składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, zasady dotyczące płatności i wysyłki zamówionych towarów Klientom,  zasady zwrotów, wymiany, reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego linette.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym linette.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do  odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego linette.pl niezbędny jest komputer (z dostępem do Internetu i przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Ceny towarów są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

5. Wszystkie towary prezentowane na stronie sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.linette.pl, 24 godziny na dobę, przez  7 dni w tygodniu.

3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem lub poprzez płatności elektroniczne (Przelewy24) - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze), od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-18.00.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub (na życzenie Klienta) faktura VAT.
7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 502 522 907
E-mail – sklep@linette.pl
Adres korespondencyjny – ul. Armii Krajowej 7/68, 10-072 Olsztyn

8. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. 

IV. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  • przelewem na rachunek bankowy nr: 42 1140 2004 0000 3502 7567 3071
  • płatności elektroniczne systemu Przelewy24

 W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

V. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Możliwe sposoby dostawy oraz koszty wysyłki dostępne są na stronie www.linette.pl/koszty-wysylki.
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wybranej opcji dostawy. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia) + przewidywany czas dostawy (min. 1 dni).

VI. Zasady zwrotów towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Sklep linette.pl oferuje swoim klientom wydłużenie tego terminu do 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@linette.pl lub linette.pl Aneta Skrouba ul. Armii Krajowej 7/68, 10-072 Olsztyn

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: linette.pl Aneta Skrouba, ul. Armii Krajowej 7/68, 10-072 Olsztyn

5. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

6. W przypadku zwrotu towaru, dokonujemy zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztem najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w naszym sklepie. Zwrot środków następuje na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Koszty odesłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy ponosi konsument.  

VII. Reklamacje

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedawcy: linette.pl Aneta Skrouba ul. Armii Krajowej 7/68, 10-072 Olsztyn

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8. Koszt odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy pokrywa Sprzedawca.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.  Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.  Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Pozostałe postanowienia

1.  Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.linette.pl

2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załączniki:

Zał. 1  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zał. 2  FORMULARZ REKLAMACJI

Zał. 3  FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

Ładowanie...

Strona korzysta z plików cookies. Poznaj szczegóły Polityki prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności

Zamknij